Müşteri Girişi
0212 630 91 91
info@ataelektrik.com.tr

Sektörden Haberler

TRT Payı Tahakkuku

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu TRT Payına Kayıp-Kaçak'ın Eklenmesine Karar Verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 01/02/2011 tarihli ve 3065 sayılı Kurul Kararı ile "9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı kanun ile 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yapılan düzenleme ve 28/12/2010 tarihli ve 2999 sayılı Kurul Kararı uyarınca, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT Payının hesaplanmasında dikkate alınmasına" karar vermiştir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 3065 sayılı Kurul kararının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesi'nin 2011/665 E. sayılı dosyasında açılan dava mahkeme 26/10/2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bunun üzerine, 15/12/2011 tarihli ve 3552 sayılı Kurul kararı ile "yürütmeyi durdurma kararının uygulanması amacıyla 3065 sayılı Kurul kararının mahkemece verilecek yeni bir karara kadar uygulanmamasına" karar verilmiştir. Sonrasında, Danıştay 13. dairesi 2011/665 E. sayılı davada verdiği 2015/722 sayılı karar ile "TRT tarafından 3065 sayılı Kurul kararının iptali talebiyle açılan davanın reddine" karar vermiştir.

Davacı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Danıştay 13. Dairesinin 2011/665 E. sayılı dosyasında açılmış olan davada verilen red kararının temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 05/01/2016 tarihli E:2015/3402 ve K:2016/1 sayılı kararı ile anılan kararın BOZULMASINA karar vermiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2015/3402 Esas sayılı kararı ile Danıştay 13. Dairesinin vermiş olduğu davanın reddine ilişkin kararını bozması nedeniyle; Danıştay 13. Dairesinin davanın reddine ilişkin kararı uyarınca kayıp-kaçak bedeli üzerinden TRT Payı tahakkuk ettirilmeyen dönemler için de (1/1/2016 tarihine kadar) kayıp-kaçak bedeli üzerinden TRT Payı tahakkuku yapılması gerekmektedir.

 

Mahkeme Kararına Buradan Ulaşabilirsiniz

www.epdk.gov.tr

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

Copyright Ata Enerji 2018